ПОРЯДОК

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Стаття 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

ПОРЯДОК
обжалование решений, действий или бездеятельности распорядителей информации

Статья 23 Закона Украины "О доступе к публичной информации". Право на обжалование решений, действий или бездеятельности распорядителей информации.

1. Решение, действия или бездеятельность распорядителей информации могут быть обжалованы к руководителю распорядителя, высшего органа или суду.

2. Вопрошатель имеет право обжаловать:

1) отказ в удовлетворении запроса на информацию;

2) отсрочку удовлетворения запроса на информацию;

3) непредоставления ответа на запрос на информацию;

4) предоставление недостоверной или неполной информации;

5) несвоевременное предоставление информации;

6) невыполнение распорядителями обязанности оглашать информацию в соответствии со статьей 15 данного Закона;

7) другие решения, действия или бездеятельность распорядителей информации, которые нарушают законные права и интересы вопрошателя.

 

3. Обжалование решений, действий или бездеятельности распорядителей информации в суд осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины.


З А К О Н У К Р А Ї Н И Про доступ до публічної інформації


Звіт

про розгляд запитів на отримання публічної інформації, які надійшли до районної державної адміністрації за серпень 2013 року
 

За серпень місяць 2013 року до районної державної адміністрації інформаційних запитів не надходило.


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

07.07.2011 № 128

Про перелік відомостей,
що становлять службову інформацію
і яким надається гриф обмеження
доступу „Для службового користування”,
та Інструкцію про порядок обліку,
зберігання і використання документів
та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять вказані відомості

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 червня 2011 року № 397 « Про перелік відомостей, що становлять службову інформацію
і яким надається гриф обмеження доступу „Для службового користування ”,
та Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів
та інших матеріальних носіїв інформації, які містять вказані відомості»,
керуючись статтею 6, пунктом 12 статті 16, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити:
- перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу „Для службового користування” (далі - Перелік), додається;
- Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу “Для службового користування” в районній державній адміністрації (далі - Інструкція), додається.

2. Працівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату:

2.1. Керуватися Переліком у практичній діяльності. У разі потреби, з урахуванням особливостей діяльності, розробити власні переліки службової інформації.

2.2. Обіг документів, які містять службову інформацію, здійснювати відповідно до вимог Інструкції.

2.3. Обробку службової інформації з використанням автоматизованих систем (далі - АС) здійснювати тільки за наявності виданого в установленому порядку Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України атестата відповідності комплексної системи захисту інформації в цій АС вимогам щодо захисту інформації.

3. Головам виконкомів селищної та сільських рад на підставі Переліку та Інструкції у двотижневий термін видати розпорядження, що регламентують роботу зі службовою інформацією на місцях.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 квітня 2006 року № 108 «Про перелік конфіденційної інформації, що утворюється в структурних підрозділах районної державної адміністрації та її апараті і якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Рудю В.С.


Голова районної
державної адміністрації                           Г.В.Вермієнко
 

Додаток


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

05.04.2013              № 55

Про внесення змін до переліку
відомостей, що становлять службову
інформацію і яким надається гриф
обмеження доступу „Для службового
користування ”, та Інструкцію про
порядок обліку, зберігання і використання
документів та інших матеріальних носіїв
інформації, які містять вказані відомості

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою недопущення витоку службової інформації під час використання електронно-обчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки в питані технічного захисту інформації, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

Внести зміни до затвердженого розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2011 року № 128 «Про перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», та інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять вказані відомості», доповнити в «Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу “Для службового користування ” в районній державній адміністрації», розділ перший, загальні положення, пункт 10 виклавши його в такому змісті – керівники структурних підрозділів та апарат районної державної адміністрації несуть відповідальність за забезпечення правильного ведення обліку, зберігання та використання документів, які містять службову інформацію, а також додержання вимог чинного законодавства з питань технічного захисту інформації під час використання засобів електроно-обчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки про підготовці цих документів в районній державній адміністрації.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                      Д.В.Ляхно
 


Звіт
про розгляд запитів на отримання публічної інформації, які надійшли до районної державної адміністрації за 2011 рік


Горностаївською районною державною адміністрацією було розглянуто 3 запита на інформацію та надано відповіді у строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

За вказаний період від фізичних осіб запитів не надходило; від юридичних осіб – 3.

3 запита на отримання публічної інформації до районної державної адміністрації надійшли поштовим відправленням. Запитувачі, зокрема, зверталися з наступних питань: про організацію роботи із забезпечення Горностаївською райдержадміністрацією доступу до публічної інформації; щодо сприяння в отриманні інформації за запитом Держнацпроекту України; щодо результатів проведення тендерних закупівель районними управліннями освіти.

У зазначений період до районної державної адміністрації усних запитів на інформацію, запитів по телефону не надходило, особи з обмеженими фізичними можливостями, інваліди, тощо не зверталися.


Звіт
про розгляд запитів на отримання публічної інформації, які надійшли до районної державної адміністрації за 2012 рік


Горностаївською районною державною адміністрацією було розглянуто 7 запитів на інформацію та надано відповіді у строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

За вказаний період від фізичних осіб надійшло 2 запити; від юридичних осіб – 5.

7 запитів на отримання публічної інформації до районної державної адміністрації надійшли поштовим відправленням. Запитувачі, зокрема, зверталися з наступних питань: про надання контактних даних; про надання інформації хто носить ім’я Павла Тичини; про надання інформації щодо володіння, користування, розпорядження державним майном; про надання копії документів про продаж земельної ділянки, про надання документів, щодо роз’яснення правильності дій; щодо надання інформації підтвердження факту роботи у народному господарстві СРСР, радгоспі «Перемога» Литвинової Л,Г, в період з 1941 по 1945 рр.

У зазначений період до районної державної адміністрації усних запитів на інформацію, запитів по телефону не надходило, особи з обмеженими фізичними можливостями, інваліди, тощо не зверталися.


Звіт
про розгляд запитів на отримання публічної інформації, які надійшли до районної державної адміністрації за перше півріччя 2013 року


Горностаївською районною державною адміністрацією було розглянуто 5 запитів на інформацію та надано відповіді у строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

За вказаний період від фізичних осіб надійшло — 1 запит; від юридичних осіб – 4.

5 запитів на отримання публічної інформації до районної державної адміністрації надійшли поштовим відправленням. Запитувачі, зокрема, зверталися з наступних питань: щодо надання інформації стосовно питань підключення об'єктів соціально-гуманітарної сфери до мережі Інтернет; стосовно питань забезпечення населення теплопостачанням, водопостачанням та функціонуванням громадських туалетів; щодо надання інформації, яка необхідна для реалізації статутних завдань організації; Про контактні дані учасників проекту, про надання інформації.

У зазначений період до районної державної адміністрації усних запитів на інформацію, запитів по телефону не надходило, особи з обмеженими фізичними можливостями, інваліди, тощо не зверталися.
 


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

 

01.07.2011 № 125

 

Про організацію роботи із забезпечення
Горностаївською районною державною
адміністрацією доступу до публічної
інформації у відповідності з вимогами
чинного законодавства

 

З метою організації безумовного виконання в районі Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті

Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 червня 2011 року №373 „Про організацію роботи із забезпечення Херсонською обласною державною адміністрацією доступу до публічної інформації” у відповідності з вимогами чинного законодавства, керуючись статтею 6, пунктом 12 статті 16, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Встановити, що апарат Горностаївської районної державної адміністрації:
- є розпорядником інформації, якою володіє районна державна адміністрація, зокрема, отриманої або створеної в процесі здійснення даною адміністрацією своїх повноважень, а також її апаратом під час забезпечення діяльності районної державної адміністрації;
- не є розпорядником інформації за наступними запитами:
на інформацію щодо центральних або інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 

на інформацію, що може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити загальний відділ апарату районної державної адміністрації спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять районній державній адміністрації.

3. Затвердити такі, що додаються:
- форму запиту на інформацію (зі стислою інструкцією щодо процедури подання такого запиту та отримання інформації);
- Порядок складання та подання запитів на інформацію до Горностаївської районної державної адміністрації.

4. Виконкомам селищної та сільських рад на підставі форми запиту на інформацію та порядку складення та подання запитів на інформацію у двотижневий термін затвердити власні акти.

5. Начальнику загального відділу апарату районної державної адміністрації Гей В.І.:

5.1. Запровадити облік запитів на інформацію та надавати консультації під час оформлення запиту.

5.2. Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням вимог частини сьомої статті 19 Закону.

5.3. Створити систему обліку документів, що знаходяться в районній державній адміністрації та містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації;

5.4. Терміново розмістити на веб-сайті обласної державної адміністрації у спеціальній рубриці «Доступ до публічної інформації» форму запиту на інформацію і порядок складення та подання запитів на інформацію, затверджені цим розпорядженням, а також контактні дані загального відділу апарату районної державної адміністрації з питань запитів на інформацію (номер телефону, факсу, електронної та поштової адрес);

5.5. У двотижневий термін розробити та надати на затвердження порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної державної адміністрації.

6. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації здійснювати контроль за дотриманням строків розгляду запитів на інформацію відповідно до статті 20 Закону.

7. Начальникам відділів апарату районної державної адміністрації: фінансово-господарського забезпечення – Тригубенко Г.Ф., загального – Гей В.І. в межах компетенції визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, та забезпечити їх обладнання необхідною оргтехнікою.

8. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації:

8.1. У двотижневий термін підготувати та надати в установленому порядку на затвердження:
- перелік відомостей, що становлять службову інформацію;
- інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

8.2. Разом з загальним відділом апарату районної державної адміністрації оприлюднити затверджений перелік відомостей, що становлять службову інформацію, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у рубриці «Доступ до публічної інформації».

8.3. Спільно з відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

9. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації Тригубенко Г.Ф. до 10 липня 2011 року надати пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат для задоволення запиту на інформацію на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

10. Начальникам відділів: загального Гей В.І., внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси, інформації апарату районної державної адміністрації Бабець Л.В. забезпечувати своєчасне оприлюднення на офіційному сайті обласної державної адміністрації проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, а також систематичне оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної державної адміністрації.

11. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, головам виконкомів селищної, сільських рад:

11.1. Забезпечити під персональну відповідальність неухильне виконання очолюваними підрозділами, виконкомами селищних та сільських рад Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідних нормативно-правових актів.
Про організовану роботу з даного питання у місячний термін поінформувати районну державну адміністрацію.

11.2. У двотижневий термін окремими рішеннями визначити відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації та організувати їх діяльність відповідно до статті 16 Закону.
Відомості про вказаних осіб надати до загального відділу апарату районної державної адміністрації.
Про виконання цього завдання щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати відділ внутрішньої політики , зв’язків з громадськістю та у справах преси, інформації районної державної адміністрації для узагальнення та підготовки відповідної інформації для направлення до управління у справах преси та інформації апарату обласної державної адміністрації.

11.4. У двотижневий термін вжити заходів щодо оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайті обласної державної адміністрації, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону.

11.5. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

12. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації вживати заходів щодо своєчасного подання до відділів загального, внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси, інформації апарату районної державної адміністрації проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, а також оновленої інформації про діяльність районної державної адміністрації з метою оперативного оприлюднення на офіційному сайті обласної державної адміністрації.

13. Запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

14. Заступникам голови районної державної адміністрації забезпечувати постійну координацію роботи з дотримання в районі Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідних нормативно-правових актів, а також ефективного виконання завдань, встановлених цим розпорядженням.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова районної
державної адміністрації              Г.В.Вермієнко

Додаток
 


Аналітичний звіт
про підсумки роботи зі зверненнями громадян у районній
державній адміністрації та органах місцевого самоврядування
Горностаївського району за перше півріччя 2013 року

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» районною державною адміністрацією проводиться певна робота щодо ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушують громадяни у своїх зверненнях.

За результатами аналізу встановлено, що протягом І півріччя 2013 року на адресу районної державної адміністрації надійшло 32 письмових звернень від 11 громадян, що на 17 звернення більше минулого року. У даних зверненнях порушено 32 питання (2012 – 17): комунального господарства – 3, соціального захисту – 10, інші – 11, транспорту і зв’язку – 2, аграрної політики - 6. Від найменш захищеної категорії громадян – ветеранів праці, пенсіонерів надійшло 9 звернень, що від загальної кількості становить 34%. Надійшло 2 повторних звернення.

Динаміка надходжень письмових звернень на адресу органів влади вищого рівня у порівнянні з минулим роком збільшилась і має такі показники: до обласної державної адміністрації – 6 (2012 - 0), до Адміністрації Президента України надійшло – 1 (2012-1), до Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної ради України та ін. звернень від жителів Горностаївського району протягом ІI кварталу 2013 року не надходило (як і у 2012 році).

Прийом громадян з особистих питань та за місцем їх проживання в районній державній адміністрації здійснювався згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 грудня 2011 року № 244 «Про графік проведення особистого прийому громадян» та графіку виїзного прийому, затвердженого головою районної державної адміністрації від 21 грудня 2012 року №1-41/70.

У звітному періоді головою районної державної адміністрації, першим заступником та заступником голови на особистому прийомі прийнято 32 особи (надійшло 32 звернення), із них 19 пенсіонерів, що від загальної кількості становить 59 %. Мешканці району порушили 32 питань, з яких: аграрної політики і земельних відносин – 13, соціального захисту – 16, праці – 2 та інші - 1.

Відповідно до графіку прийому громадян за місцем їх проживання головою районної державної адміністрації та заступниками голови районної державної адміністрації на перше півріччя 2013 року, затвердженого головою районної державної адміністрації 23 грудня 2011 за № 1-41/71, керівництвом райдержадміністрації було здійснено 36 виїзних прийомів громадян під час яких прийнято 21 звернення від 21 особи. Структурними підрозділами районної державної адміністрації здійснено 50 виїзних прийомів громадян та прийнято 48 осіб з 48 питань. Порушень графіку прийому громадян за місцем їх проживання керівництвом та керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації без поважних причин не було, проводилися також позапланові виїзні прийоми. Районною державною адміністрацією вживаються заходи з поліпшення роботи із зверненнями громадян та попередження їх надходження. Робота гарячої телефонної лінії також сприяє оперативному вирішенню питань, що турбують громадян. На урядову телефонну «гарячу» лінію протягом звітного періоду надійшло 4 звернення. (у минулому році - 2). Громадян хвилювали питання соціального захисту – 2 та інші – 2. До Горностаївської селищної ради за перше півріччя 2013 року надійшло 38 звернень (у 2012 –20), з них поштою отримано 22, на особистому прийомі – 16. До сільських рад за 2013 рік надійшло 105 звернень ( 2012 – 131 ) найбільше до Каїрської, Констянтинівської та Козаче-Лагерської сільських рад. Із них від найменш захищеної категорії громадян – 10. Найбільш актуальним виявилось питання аграрної політики, соціального захисту та комунального господарства. За I півріччя 2013 року проведено 6 планових перевірок додержання законодавства про звернення громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації, а саме: службі у справах дітей, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі, управліннях : фінансовому та агропромисловому комплексу районної державної адміністрації.

Приділяється увага питанню надання методично-практичної допомоги по роботі зі зверненнями громадян виконавчим комітетам селищної та сільських рад. На протязі січня-червня 2013 року безпосередньо на місцях таку допомогу надано виконавчим комітетам Дубівської, Славненської, Козачелагерської, Антонівської, Каїрської та Червоноблагодатненської сільських рад району. За результатами готуються довідки, які надсилаються сільським радам з метою усунення виявлених порушень. Роботу із зверненнями громадян за підсумками 2012 року розглянуто на засіданні колегії та прийнято відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.01.2013 № 17 «Про стан діловодства, виконавської дисципліни та організацію контролю за документами вищого рівня та власних, розгляду звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації за підсумками 2012 року».
 

 


Аналітичний звіт

про підсумки роботи із зверненнями громадян у районній

державній адміністрації та органах місцевого самоврядування

Горностаївського району за 2012 рік

 

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» районною державною адміністрацією проводиться певна робота щодо ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушують громадяни у своїх зверненнях.

За результатами аналізу встановлено, що протягом 2012 року на адресу районної державної адміністрації надійшло 37 письмових звернень від 37 громадян, що на 14 звернень менше минулого року. З них: 4 звернення - колективні, повторних – не надходило. У даних зверненнях порушено 37 питань (2011 - 51): врегулювання земельних відносин – 11, соціального захисту - 5 (надання матеріальної допомоги), комунального господарства – 11, охорони здоров’я – 1, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 1, освіти – 2, житлової політики – 2, та інші - 4. Від найменш захищеної категорії громадян – ветеранів праці, пенсіонерів надійшло 9звернень, що від загальної кількості становить 24,3 %.  

         Динаміка надходжень письмових звернень на адресу органів влади вищого рівня у порівнянні з минулим роком зменшилась з 18 до 7 звернень і має такі показники: до Адміністрації Президента України – 1 (2011 – 2), Секретаріату Кабінету Міністрів України – 1 (2011 - 0), обласної державної адміністрації – 5 (2011 - 14).   

Прийом громадян з особистих питань та за місцем їх проживання в районній державній адміністрації здійснювався згідно розпоряджень голови районної державної адміністрації від 23 грудня 2011 року № 244 та від 26 червня 2012 року № 1-41.

У звітному періоді головою районної державної адміністрації, першим заступником та заступником голови на особистому прийомі прийнято 77 осіб (надійшло 77 звернень), із них 43 пенсіонери. Мешканці району порушили 77 питань, із них: земельних відносин – 12, соціального захисту – 11,  комунального господарства – 13, освіти – 3 , транспортне сполучення – 6, праці – 5, житлової політики – 4, забезпечення законності і охорони правопорядку – 3, охорони здоров’я – 6  та інші -14.

Відповідно до графіку прийому громадян за місцем їх проживання за 2012 рік головою, першим заступником та заступником голови районної державної адміністрації було здійснено 57 виїзних прийомів громадянпід час яких прийнято 57 звернень від 57 осіб з 57 питань.

Структурними підрозділами районної державної адміністрації здійснено 87 виїзних прийомів громадян та прийнято 247 осіб.Порушень графіку прийому громадян за місцем їх проживання керівництвом та керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації без поважних причин не було, проводилися також позапланові виїзні прийоми.

Районною державною адміністрацією вживаються заходи з поліпшення роботи із зверненнями громадян та попередження їх надходження. Робота гарячої телефонної лінії також сприяє оперативному вирішенню питань, що турбують громадян. Результати аналізу свідчать, що протягом січня – грудня 2012року до районної державної адміністрації звернулося 13 осіб, якими порушено 13 питань: охорони правопорядку – 1, комунального господарства – 5, праці -1, соціального захисту населення – 4, інші – 2. У 2011 році дзвінки надійшли від 9 осіб: 4 – соціального захисту, 3 – комунального господарства, 1 – дотримання законності та охорони правопорядку, 1 – інші.

На урядову телефонну «гарячу» лінію протягом 2012 року надійшло 3 звернення,  в яких порушено 3 питання: 1- щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади, 2 - інтелектуальної власності. У 2011 році за звітний період порушено 3 питання: 1 – аграрної політики і земельних відносин, 1 – житлової політики, комунального господарства – 1. Звернення відпрацьовані вчасно, заявникам надані відповіді з роз’яснення.

У 2012 році проведено 12 запланованих перевірок додержання законодавства про звернення громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації, а саме: службі у справах дітей, управліннях: праці та соціального захисту, фінансовому, економіки та агропромислового розвитку, відділах: освіти, архівному, у справах сім’ї, молоді та спорту, житлово-комунального господарства, регіонального розвитку, містобудування та архітектури, культури та туризму, з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації. Результати перевірок структурних підрозділів щомісячно розглядаються на засіданнях групи контролю районної державної адміністрації..    

Приділяється увага питанню надання методично-практичної допомоги по роботі із зверненнями громадян виконавчим комітетам селищної та сільських рад. Таку допомогу протягом року надано всім виконкомам району.

За 2012рік до органів місцевого самоврядування надійшло 43письмових звернень, що на 52 менше в порівнянні з 2011 роком. На особистих прийомах ними прийнято 295 осіб (2011 – 324 особи)..   

         Стан справ по роботі із зверненнями громадян за підсумками 2011 року  розглянуто на засіданні колегії районної державної адміністрації, яка відбулася 25 січня 2012 року та прийнято відповідне розпорядження голови районної державної адміністраціївід 26 січня 2012 року № 17 «Про стан діловодства, виконавської дисципліни та організації контролю за документами вищого рівня та власних, розгляду звернень громадян, що надійшли до районної державної адміністрації за підсумками 2011 року».

Роботу із зверненнями громадян за підсумками І кварталу 2012 року  розглянуто на засіданні колегії районної державної адміністрації 25 квітня 2012 року та прийнято відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації.

Роботу із зверненнями громадян за підсумками першого півріччя 2012 року розглянуто на засіданні колегії 02 серпня 2012 року та прийнято розпорядження голови районної державної адміністраціївід 02.08.2012 року №126  № 140 «Про стан діловодства, виконавської дисципліни та організації контролю за документами вищого рівня та власних, розгляду звернень, що надійшли до районної державної адміністрації за підсумками першого півріччя 2012 року».

         

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови   районної   державної   адміністрації

 

01.07.2011  № 125

 

Про організацію роботи із забезпечення
Горностаївською районною державною
адміністрацією доступу до публічної
інформації у відповідності з вимогами
чинного законодавства

 

З метою організації безумовного виконання в районі Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 червня 2011 року №373 „Про організацію роботи із забезпечення Херсонською обласною державною адміністрацією доступу до публічної інформації” у відповідності з вимогами чинного законодавства,  керуючись статтею 6, пунктом 12 статті 16, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Встановити, що апарат Горностаївської районної державної адміністрації:

- є розпорядником інформації, якою володіє районна державна адміністрація, зокрема, отриманої або створеної в процесі здійснення даною адміністрацією своїх повноважень, а також її апаратом під час забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

- не є розпорядником інформації за наступними запитами:

на інформацію щодо центральних або інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

на інформацію, що може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити загальний відділ апарату районної державної адміністрації спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять районній державній адміністрації.

3. Затвердити такі, що додаються:

- форму запиту на інформацію (зі стислою інструкцією щодо процедури подання такого запиту та отримання інформації);

- Порядок складання та подання запитів на інформацію до Горностаївської районної державної адміністрації.

4. Виконкомам селищної та сільських рад на підставі форми запиту на інформацію та порядку складення та подання запитів на інформацію у двотижневий термін затвердити власні акти.

5. Начальнику загального відділу апарату районної державної адміністрації Гей В.І.:

5.1. Запровадити облік запитів на інформацію та надавати консультації під час оформлення запиту.

5.2. Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням вимог частини сьомої статті 19 Закону.

5.3. Створити систему обліку документів, що знаходяться в районній державній адміністрації та містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації;

5.4. Терміново розмістити на веб-сайті обласної державної адміністрації у спеціальній рубриці «Доступ до публічної інформації» форму запиту на інформацію і порядок складення та подання запитів на інформацію, затверджені цим розпорядженням, а також контактні дані загального відділу апарату районної державної адміністрації з питань запитів на інформацію (номер телефону, факсу, електронної та поштової адрес);

5.5. У двотижневий термін розробити та надати на затвердження порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної державної адміністрації.

6. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації здійснювати контроль за дотриманням строків розгляду запитів на інформацію відповідно до статті 20 Закону.

7. Начальникам відділів апарату районної державної адміністрації: фінансово-господарського забезпечення – Тригубенко Г.Ф., загального – Гей  В.І. в межах компетенції визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, та забезпечити їх обладнання необхідною оргтехнікою.

8. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації:

8.1. У двотижневий термін підготувати та надати в установленому порядку на затвердження:

- перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

- інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

8.2. Разом з загальним відділом  апарату районної державної адміністрації оприлюднити затверджений перелік відомостей, що становлять службову інформацію, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у рубриці «Доступ до публічної інформації».

8.3. Спільно з відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

9. Начальнику відділу фінансово-господарського  забезпечення апарату районної державної адміністрації Тригубенко Г.Ф. до 10 липня 2011 року надати пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат для задоволення запиту на інформацію на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

10. Начальникам  відділів: загального Гей В.І., внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси,  інформації апарату районної державної адміністрації Бабець Л.В. забезпечувати своєчасне оприлюднення на офіційному сайті обласної державної адміністрації проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, а також систематичне оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної державної адміністрації.

11. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, головам виконкомів селищної, сільських рад:

11.1. Забезпечити під персональну відповідальність неухильне виконання очолюваними підрозділами, виконкомами селищних та сільських рад Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідних нормативно-правових актів.

Про організовану роботу з даного питання у місячний термін поінформувати районну державну адміністрацію.

11.2. У двотижневий термін окремими рішеннями визначити відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації та організувати їх діяльність відповідно до статті 16 Закону.

Відомості про вказаних осіб надати до загального відділу апарату районної державної адміністрації.

Про виконання цього завдання щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати відділ внутрішньої політики , зв’язків з громадськістю  та у справах преси, інформації районної державної адміністрації для узагальнення та підготовки відповідної інформації для направлення до  управління у справах преси та інформації апарату обласної державної адміністрації.

11.4. У двотижневий термін вжити заходів щодо оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайті обласної державної адміністрації, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону.

11.5. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

12. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації вживати заходів щодо своєчасного подання до відділів загального, внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси, інформації  апарату районної державної адміністрації проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, а також оновленої інформації про діяльність районної державної адміністрації з метою оперативного оприлюднення на офіційному сайті обласної державної адміністрації.

13. Запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

14. Заступникам голови районної державної адміністрації забезпечувати постійну координацію роботи з дотримання в районі Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідних нормативно-правових актів, а також ефективного виконання завдань, встановлених цим розпорядженням.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.      

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                      Г.В.Вермієнко

 

Форма запиту на інформації

Порядок складення та подання запитів на інформацію