ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення ІІ сесії
Горностаївської районної ради
сьомого скликання
04.12.2015 № 12

ПОЛОЖЕННЯ
про президію Горностаївської районної ради

1. Президія Горностаївської районної ради (далі президія ради) утворюється радою на весь строк повноважень ради і є дорадчим органом ради.

2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій  рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва ради з депутатським корпусом.

3. Президія ради в міжсесійний період може надавати рекомендації з питань надзвичайних (непередбачених) ситуацій у Горностаївському районі.

4. До складу президії ради входять: голова ради, його заступники, голови постійних комісій ради, уповноважені представники зареєстрованих депутатських груп і фракцій, голова районної державної адміністрації (за згодою).

5. Голова районної ради організовує роботу президії ради.

6. Засідання президії ради скликається головою ради в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу. На засідання президії ради можуть бути запрошені інші депутати з наданням їм права дорадчого голосу.

7. Головуючим на засіданні президії ради є голова ради, а під час його відсутності - заступник.

8. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат районної ради. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.

9. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, віднесених до її відання, приймаються більшістю голосів від усього складу президії.

10. Президія ради:

1) готує пропозиції про скликання сесії ради; повідомляє депутатів і доводить до відома населення про час і місце проведення сесії ради, а також питання, які вносяться на розгляд ради та прийняті по них рішення президії; обговорює внесені в установленому регламентом ради порядку питання, що плануються на розгляд пленарних засіданнях ради, і дає рекомендації щодо включення їх до порядку денного сесії;

2) здійснює підготовку до сесії ради питань, які вносяться на її розгляд; забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

3) представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями;

4) координує діяльність постійних комісій, депутатських груп (фракцій), сприяє організації виконання їх рекомендацій і зауважень;

5) сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією; розглядає питання, пов’язані із звільненням депутатів згідно з законодавством від виконання службових або виробничих обов’язків для роботи в раді, її органах; сприяє депутатам у проведенні прийому громадян, а також щодо виконання їх доручень, узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, внесені на сесії ради; вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;

6) сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради і її органів, використовує пропозиції і зауваження громадян у практичній роботі;

7) організовує проведення відповідно до рішень ради місцевих референдумів, а також обговорення громадянами проектів рішень ради, інших важливих питань;

8) забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян, адресованих раді; листи, заяви і скарги громадян, колективів, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій можуть бути предметом розгляду на засіданні президії після попереднього розгляду постійними комісіями;

9) організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, з контролю за виконанням рішень ради, в тому числі прийнятих на запити депутатів, пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради;

10) здійснює підготовку і вносить на розгляд ради пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою;

11) розглядає питання політичної і соціально-економічної ситуації в районі і виробляє пропозиції та рекомендації раді і голові ради;

12) приймає рішення про вступ ради в асоціації, об’єднання з подальшим затвердженням на сесії.

11. Прийняття президією ради рішень з питань, що потребують попереднього розгляду відповідними постійними комісіями, не допускається.

12.Президія районної ради може утворювати тимчасові комісії з числа депутатів та спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесій, підготовки висновків і пропозицій, проектів рішень ради. Після подання звіту ці комісії закінчують свої повноваження.

13.Процедура проведення засідань президії ради аналогічна до процедури роботи постійних комісій ради.

14.Організаційно-методичне, правове, матеріально-технічне і інформаційне обслуговування Президії районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

Керуючий справами виконавчого апарату                                       Л.С.Коренко